Geen subsidies meer voor H ART

Gepubliceerd op: 7 July 2016
Beste H ART-lezer en of site-bezoeker
 
U heeft het wellicht al gehoord, maar H ART valt vanaf volgend jaar uit de subsidieboot. Artistiek kregen we wel het advies ‘goed’, maar zakelijk kregen we een ‘nipt onvoldoende’. Dat komt omdat in het nieuwe Kunstendecreet enkel nog niet-commerciële organisaties in aanmerking komen voor subsidiëring, zoals vzw’s, stichtingen en dergelijke. H ART is een bvba, wat als een commerciële organisatie wordt beschouwd. Op voorstel van de administratie Kunsten & Erfgoed hebben wij vorig jaar daarom naast de bvba een vzw opgericht (H ART Fundatie) en via die vzw een subsidiëringsaanvraag ingediend. Maar diezelfde administratie vond dat de bvba helemaal in de vzw moest gekanteld worden, om zo een volledige inkijk te kunnen hebben op de inkomsten- en uitgavestromen. Wij vonden dat dit niet zomaar kon, om diverse juridische redenen.
 
Waarop we dus dat ‘nipt onvoldoende’ kregen, en dat betekent een aderlating van 70.000 euro per jaar. Dat is zo’n 17 procent van de H ART-omzet per jaar. Dat zal natuurlijk zijn gevolgen hebben voor de financiële toekomst van H ART. Gelukkig zijn er nu de vakantiemaanden om goed na te denken wat er de komende tijd kan en moet gebeuren. Daar zijn wij nu volop mee bezig. Concrete beslissingen zijn er dus nog niet, maar we willen al wel dit meegeven: het H ART-team wil vastberaden doorgaan, we zoeken volop nieuwe investeerders en middelen.
 
H ART kreeg ondertussen heel veel reacties van mensen die meer uitleg willen over de reden van de beslissing. Daarom geven we hieronder enkele excerpten uit onze repliek op de afwijzing, daarna uit die van de betrokken overheid.
 
Repliek van H ART:
 
“Het zakelijk advies gaat er van uit dat de bvba H ART, die in het nieuwe Kunstendecreet niet meer in aanmerking komt voor subsidiëring, ‘ingekanteld’ dient te worden in de nieuwe vzw H ART Fundatie. Wij zijn het met die zienswijze niet eens. De bvba H ART, opgericht enkel en alleen om het produceren en publiceren van het magazine H ART mogelijk te maken, kan niet zomaar in een vzw ingekanteld worden. Er zijn de lopende contracten (drukker, abonnementenbeheerder, verdeler AMP, lease, huur enzovoorts) die niet zomaar overgeheveld kunnen worden, er is de BTW-problematiek en nog veel meer juridisch kluwen. Een vereffening van de bvba duurt jaren en kost veel geld.
 
Bovendien hebben wij advies ingewonnen, bij Kunstenpunt, bij de minister van Cultuur én bij de overheidsadministratie cjsm (juli 2015), die ons adviseerde om bij de vzw-structuur ons vooral te richten op het inhoudelijke, de ‘content’ dus. En dus het ‘commerciële’ bij de bvba te houden. Uit de aard van de publicatie H ART, die zijn nummers verkoopt en niet gratis aanbiedt (responsabilisering van de lezer), zijn ‘commerciële’ activiteiten onvermijdelijk, maar enkel en alleen ten dienste van het uitgeven van H ART als kunstentijdschrift. Een vzw-structuur is daarvoor niet gepast. De administratie heeft het in het advies voortdurend over gebrek aan transparantie. Wij willen dit tegenspreken en alle mogelijke transparantie aanbieden. (...)
 
De ruimte ontbreekt om alles punt per punt te bespreken. Dat hoeft ook niet, want het gaat in se om een essentiële discussie, door het zakelijk advies als volgt geformuleerd: ‘Volgens de administratie kan het werken rond de content en de werking rond de advertenties, distributie en verkoop van H ART immers niet gescheiden worden. De administratie is dan ook van oordeel dat alle activiteiten die gelinkt kunnen worden aan de publicatie waarvoor men een subsidie aanvraagt, binnen dezelfde vzw zouden moeten ondergebracht worden indien men voor subsidiëring in aanmerking wil komen.’ Wij stellen dat het werken rond de content en de andere aspecten net wél gescheiden kunnen worden. Het houdt de zaken deontologisch ook zuiverder. En dat H ART zoveel eigen inkomsten genereert, zou eerder beloond dan afgestraft moeten worden. We beseffen het delicate van de hele situatie, daarom vragen we als zakelijke beoordeling een ‘voldoende’.”
 
Repliek van de overheid, Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport een Media:
 
“Volgens de administratie kan het werken rond de content en de werking rond de advertenties, distributie en verkoop van H ART niet gescheiden worden. De administratie is dan ook van oordeel dat alle activiteiten die gelinkt kunnen worden aan de publicatie waarvoor men een subsidie aanvraagt, binnen dezelfde vzw zouden moeten ondergebracht worden indien men voor subsidiëring in aanmerking wil komen. (…)
 
De aanvrager reageert schijnbaar enkel op de motivering van het zakelijk advies, maar de argumentatie laat zien dat er ook argumenten aangevoerd worden tegen de beoordeling onder de criteria m.b.t sporen zakelijk en artistiek plan en een haalbare en realistische begroting: deze zouden niet correct gemotiveerd zijn. De aanvrager tracht vooral het in het zakelijk advies benoemde gebrek aan transparantie te ontkrachten, in een poging de opsplitsing van de commerciële activiteit in een BVBA en de inhoudelijke werking onder de vzw (die deze subsidie aanvraagt) te verantwoorden. De verhaalcommissie meent dat de administratie in het oorspronkelijke advies enkel in de laatste zin iets te principieel en zonder specifieke decretale grond stelt dat beide werkingen in één vzw zouden moeten geïntegreerd worden, wat inderdaad een gegronde reden voor verhaal lijkt. Maar: het fundamenteel geuite bezwaar tegen de concrete wijze waarop een en ander in deze aanvraag uitgewerkt en al dan niet correct verduidelijkt werd, houdt wel steek en is ook helder beargumenteerd in het voorlopig advies. (…)
 
De verhaalcommissie vindt dat de geuite bezwaren op het vlak van onvoldoende transparantie en realiteitsgehalte van de begroting onvoldoende weerlegd worden. De aanvrager voert wel een feitelijke correctie en enkele argumenten aan die aantonen dat het noodzakelijk is het advies minstens te herformuleren bij de criteria m.b.t sporen zakelijk en artistiek plan, een haalbare en realistische begroting en de algemene adviesconclusie.”

Praktische Info

Wie wil reageren of een uitgebreidere versie van de adviezen wil ontvangen, kan een mail sturen naar redactie@hart-magazine.be .

Keywords